Special Guest

Prashanti Singh

Laxmi Agarwal

Darsheel Safari

Hima Das

Binita Jain

Antar Prerna by Captain Rahul Singh, Indian Army

Suraj Mani Visits RGS

Antar Perna By Dhubajoti Hazarika

Dr. A. P. J. Abdul Kalam

Arnab Goswami

Chetan Bhagat

Kapil Dev

Milind Soman

Barry o'brien

Ravi Subramaniyan

Shashi Tharoor

Shekhar Sen

Ruskin Bond

Jerry Pinto

Geeta Dharmarajan

Dhruv Goyal

Adil Hussain